Takagi - Kataba Shark 265M - Japanese saw - 265 mm
Takagi - Kataba Shark 265M - Japanese saw - 265 mm
Takagi - Kataba Shark 265M - Japanese saw - 265 mm