Algemene voorwaarden

Algemeen artikel
Onze algemene voorwaarden maken een wezenlijk deel van onze offertes uit. Zij gelden voor iedere bestelling van onze goederen onder voorbehoud van de wijzigingen die de partijen zouden aanbrengen en voor zover deze door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden gelden eveneens voor alle aan ons overgemaakte orders.
In geen geval kunnen de eigen voorwaarden van de koper van toepassing zijn, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verkoper.

Artikel 1: offerte - orderbevestiging
Tenzij schriftelijk anders is vermeld zijn onze offertes geheel vrijblijvend. Bestellingen verbinden de verkoper slechts na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de koper een forfaitaire vergoeding van 20 % verschuldigd van de prijs van de bestelling. Voor bestellingen van speciale producten, buiten het standaardgamma, zal - in geval van annulering - een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van minimaal 50% van de prijs van de bestelling naar verhouding van de reeds uitgevoerde werken en bestelde en / of geleverde onderdelen. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

Artikel 2: leveringstermijn
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Indien een leveringstermijn overeengekomen is, begint deze leveringstermijn slechts te lopen vanaf de datum dat alle financiële en technische details door de koper medegedeeld zijn en door ons (de verkoper) bevestigd.

Geval van overmacht, en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door de verkoper verhinderen, herleiden of vertragen of die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door hem aangegane verbintenissen ontheffen de verkoper van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naar gelang van het geval, hetzij zijn verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 3: levering en verzending
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen gebeuren al onze leveringen steeds af fabriek en zijn alle kosten, zoals vrachten verpakkingskosten, in- en uitklaringskosten, verzendingskosten (niet limitatief opgesomd) ten laste van de koper. De goederen reizen steeds voor risico van de koper dewelke in voorkomend geval zo nodig een verzekering zal afsluiten.

Bij gebeurlijke klachten binnen de waarborgperiode (zie artikel 4) zal de koper, nadat de verkoper zich hiermee akkoord verklaarde, de goederen aan de verkoper toezenden, verzendingskosten ten laste van de koper.

Na teruglevering zal de verkoper de klacht onderzoeken en, in zoverre de klacht door de verkoper gegrond wordt verklaard en de verkoper niet overgaat tot herstelling en teruglevering binnen een periode van 3 maanden, zal de verkoper aan de koper een creditnota laten geworden voor de waarde van de teruggeleverde goederen en verzendingskosten.

Artikel 4: garantie en klachten
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien zij door de koper niet binnen de 8 dagen na levering van de goederen per aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. De verkoper waarborgt gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum de kosteloze herstelling van alle onderdelen van de door de verkoper verkochte goederen tegen alle constructie - of materiaalfouten dewelke gedurende hogervermelde termijn zouden ontstaan mits het gebrek binnen de 72 uur na de ontdekking per aangetekend schrijven ter kennis van de verkoper wordt gebracht.

De waarborg dekt alleen het vervangen of het herstellen van de stukken en de arbeidsuren.

De waarborg waarvan sprake in dit artikel geldt alleen bij verkoop of werken met betrekking tot nieuw materieel.

Indien de koper gedurende de waarborgtermijn eventuele herstellingen en/of veranderingen zonder toestemming van de verkoper verricht of laat verrichten door derden of indien hij in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen dan vervalt onmiddellijk de waarborgverplichting van de verkoper.

De waarborgverplichting van de verkoper vervalt eveneens wanneer de koper de door de verkoper geleverde goederen gebruikt in combinatie met ondeugdelijk materiaal niet geleverd door de verkoper. De waarborgverplichting vervalt eveneens bij onoordeelkundig gebruik of overbelasting van de geleverde goederen.

Bij voortverkoop verplicht de koper er zich toe de garantievoorwaarden aan zijn afnemer tegenstelbaar te maken.

Onderdelen onderhevig aan slijtage vallen buiten iedere vorm van garantie en geven nooit aanleiding tot aansprakelijkheid van Willy VANHOUTTE BV.

Artikel 5: aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper kan slechts worden ingeroepen voor goederen die door de verkoper werden geleverd en/of onderhouden en voor zover deze niet door derden verwerkt werden en voor zover er geen wijzigingen of onderhoud is aan gebeurd door derden.

In elk geval wordt het bedrag van de eventuele aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de levering, herstelling of onderhoud.

De koper erkent de technische kenmerken van het geleverde te kennen, deze te aanvaarden als voor hem geschikt en ze te respecteren.

In geen geval aanvaardt de verkoper enige klacht voor problemen ten gevolge van aansluiting van de geleverde goederen op systemen van de klant (zoals compressoren, krachtvoorzieningen, elektrische installaties enz.) tenzij in de orderbevestiging uitdrukkelijk de aansluiting of het samengaan met dergelijke systemen is voorzien en bevestigd.

In geen geval kan door de verkoper enige aansprakelijkheid worden aanvaard mbt directe of indirecte schade veroorzaakt door het door hem geleverde materiaal anders dan hogervermelde schade.

Iedere vorm van gevolg schade, met inbegrip van eventueel productieverlies of winstderving, is uitgesloten en kan nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag, zelfs in geval afbetalingen zouden toegestaan zijn.

In geval de goederen niet of slechts gedeeltelijk betaald zijn op de vervaldag van de facturen, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen door onze zorgen op kosten van de koper. In dit geval zal een schadevergoeding verschuldigd zijn door de koper van 20 % op de verkoopprijs onverminderd de kosten van terugname die ten laste blijven van de koper. Bij gedeeltelijke betaling wordt aan de koper een betaling teruggestort binnen de 14 dagen na terugname verminderd met de hierboven vermelde schadevergoeding en de kosten van terugname. Wij behouden ons evenwel het recht voor de uitvoering van de koopovereenkomst dan wel de betaling van de prijs te vorderen.

Zo lang de goederen niet volledig betaald zijn mag de koper deze goederen niet vervreemden noch elders dan op het leveringsadres onderbrengen.

Deze goederen zullen geen voorwerp kunnen uitmaken van enig pand en/of voorrecht in het voordeel van derden. Alle ontwikkelingen, tekeningen, modellen blijven onze eigendom en mogen niet gekopieerd, noch verspreid worden. In zoverre de koper deze bepaling miskent, zal de verkoper gerechtigd zijn om de kostprijs te verhalen op de koper, met een minimumbedrag van 2.500,00 EUR.

Artikel 7: betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn contant betaalbaar bij ontvangst van de factuur, behoudens andere betalingstermijn vermeldt op de factuur. Bij niet betaling van de factuur op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk aan 12%.

Indien na de verzending van een eenvoudige brief de hoofdsom en de verschuldigde intresten niet integraal betaald worden zal er van rechtswege een verhoging verschuldigd zijn van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van 50 EUR onverminderd alle incassokosten en/of gerechtskosten ten laste van de debiteur. De niet-betaling van 1 factuur op haar vervaldag brengt automatisch de opeisbaarheid van alle andere facturen van latere datum met zich mee zelfs in geval op deze factuur een andere vervaldag is vermeld.

Artikel 8: referentielijst
De koper stemt toe in de opname van zijn maatschappelijke, handelsbenaming en/of productreferenties in de referentielijst van de verkoper.

De koper heeft het recht deze opname te weigeren bij middel van aangetekende brief uiterlijk 14 dagen na eerste kennisname van de algemene voorwaarden van de verkoper op de offerte en/of orderbevestiging en/of factuur of anderszins.

Artikel 9: bevoegdheid
Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge en het Belgisch recht is van toepassing.

Webshop powered by Marcando