Takagi - Ryoba Shark - Japanese saw - 240 mm
Takagi - Ryoba Shark - Japanese saw - 240 mm